Domeincentrale.nl is een project van Tedoc Web Management v.o.f.
Algemene voorwaarden Tedoc

Artikel 1 Definities

  1. Tedoc: Tedoc Web Management v.o.f., gevestigd Wolvega en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Friesland onder nummer 01078851.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die met Tedoc een overeenkomst heeft gesloten of aan wie Tedoc een offerte heeft uitgebracht.
 1. Dienst(en): de specifieke dienst(en) die Tedoc met opdrachtgever overeen komt, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel offerte.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tedoc en opdrachtgever krachtens welke Tedoc de dienst(en) zal uitvoeren.
 3. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in de Voorwaarden ook E-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 4. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 5. Website: https://tedoc.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Op alle door en/of aan Tedoc gedane aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan én op alle andere verbintenissen met Opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst waarbij de bedoelde bedingen zijn overeengekomen; voor het overige blijven deze Voorwaarden van kracht.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle door Tedoc gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.
 2. Tedoc kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De offertes en aanbiedingen zijn geldig voor een periode van 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders is aangegeven.
 4. Alle offertes en aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen van potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden ons op geen enkele wijze, tenzij Tedoc het aanbod schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever deze opdracht door schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Tedoc daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tedoc anders aangeeft.
 6. Gedane aanbiedingen, offertes of andere uitingen zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever de door Tedoc gedane aanbieding c.q. offerte Schriftelijk heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van de Opdrachtgever afwijkt van de aanbieding c.q. offerte, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien Tedoc uitdrukkelijk Schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Mondelinge toezeggingen verbinden Tedoc slechts nadat deze schriftelijk door Tedoc zijn bevestigd.
 3. Alle Overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Tedoc van onvoldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal blijken, zulks ter beoordeling van Tedoc. Tedoc is te allen tijde gerechtigd de benodigde informatie hiertoe op te vragen of aan het tot stand komen van de Overeenkomst de voorwaarde te verbinden dat de Opdrachtgever een of meer voorschotten op het te betalen bedrag aan Tedoc zal voldoen.
 4. Indien een vertegenwoordiger namens de Opdrachtgever een Overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Tedoc zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 • 5.1 In deze voorwaarden wordt TeDoc Web Management aangeduid als TeDoc en haar contractpartner als Opdrachtgever.
 • 5.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en gebruiksovereenkomsten met TeDoc Web Management, inzake het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites, alsmede de verhuur van webservers, E-mail accounts en overige Internet diensten, alsmede de levering en het onderhoud van computerapparatuur, software en reparaties van hardware.
 • 5.3 Een Opdrachtgever, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met TeDoc heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per E-mail of per telefax op te geven orders of overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • 5.4 TeDoc voert de schriftelijk aanvaarde opdrachten naar beste kunnen en weten uit, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever.
 • 5.5 Alle door TeDoc gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding wederzijds, komt een overeenkomst tot stand. Een door TeDoc gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. TeDoc heeft het recht een aspirant Opdrachtgever om haar moverende redenen te weigeren.
 • 5.6 Een overeenkomst geldt voor de duur van één jaar tenzij anders overeengekomen. Na deze periode wordt deze overeenkomst ieder jaar stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij de Opdrachtgever minimaal 1 maand (vier weken) voor deze datum het contract schriftelijk opzegt.
 • 5.7 Is voor de uitvoering van bepaalde Diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fataal termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Tedoc derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tedoc dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 • 5.8 Tedoc zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • 5.9 Tedoc heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 5.10 Tedoc is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • 5.11 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tedoc de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • 5.12 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tedoc aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Tedoc worden verstrekt.
 • 5.13 Indien de gegevens zoals benoemd in lid 12 van dit artikel niet tijdig aan Tedoc zijn verstrekt, heeft Tedoc het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en eventuele vertragingschade in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 • 5.14 Tedoc is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tedoc is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 6 Aanvraag van domeinnamen.

 • 6.1. De verlening van Diensten ten aanzien van aanvraag, verhuizing en eventueel gebruik van een domeinnaam, zijn afhankelijk en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de SIDN bij .nl-domeinnamen.
 • 6.2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren of de aanvraag/verhuizing geslaagd en correct is uitgevoerd. Tedoc is niet verantwoordelijk voor gemaakte spelfout in domeinnamen, noch is Tedoc gehouden te verifiëren of de Opdrachtgever gerechtigd is de aanvraag of verhuizing uit te voeren.
 • 6.3. Tedoc vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. De Opdrachtgever is uitsluitend uit een daartoe strekkende bevestiging het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 • 6.4. De Opdrachtgever gaat bij aanvraag van (een verhuizing van) een domeinnaam akkoord met de door de registrerende instanties gestelde voorwaarden daaromtrent. Tedoc mag deze voorwaarden jegens de Opdrachtgever uitoefenen in plaats van deze instanties.

Artikel 7 Gebruik van de webservers

 • 7.1 Onder TeDoc webservers of TeDoc systemen worden verstaan: alle door TeDoc aan de Opdrachtgever gefactureerde Internet-diensten.
 • 7.2 Een overeenkomst tot levering (account) wordt aangegaan voor één jaar. De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt één (1) kalendermaand, met dien verstande dat de Opdrachtgever de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. TeDoc behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van TeDoc.
 • 7.3. Tedoc draagt zorg voor de beschikbaarheid van de webservers, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Tedoc is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de webservers als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Tedoc liggen. Tedoc is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Tedoc ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de Tedoc systemen door of vanwege Tedoc.
 • 7.4. Tedoc is gerechtigd verbeteringen in of aan de Tedoc systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Opdrachtgever.
 • 7.5. De Opdrachtgever beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Opdrachtgevers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 7.6. Het is niet toegestaan de webservers van Tedoc te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal. Indien Tedoc strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de Opdrachtgever van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Tedoc behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende Opdrachtgever te verhalen.
 • 7.7. De medewerkers van en namens Tedoc lezen persoonlijke elektronische mail van Opdrachtgevers niet en volgen evenmin hun verrichtingen op Tedoc webservers en andere systemen op Internet. Deze toezegging vervalt, indien er een sterk vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever de Tedoc systemen gebruikt voor strafbare gedragingen, of indien er onderzoek moet worden verricht in geval van een storing of opdracht.
 • 7.6. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Tedoc mocht lijden ten gevolge van een handelen, of nalaten te handelen, van de Opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
 • 7.7. De Opdrachtgever vrijwaart Tedoc voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege de Opdrachtgever van Tedoc webservers.
 • 7.8. Tedoc is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
 • 7.9. Tedoc is gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot Tedoc systemen tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Opdrachtgever een verplichting jegens Tedoc niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de Opdrachtgever onverlet.
 • 7.10. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door Tedoc gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 8 E-mail Diensten

 • 8.1. Indien E-mail als Dienst wordt afgenomen, zal Tedoc het verzenden, opslaan en ontvangen daarvan voor de Opdrachtgever faciliteren.
 • 8.2. Tedoc is gerechtigd spamfilters te voeren en naar eigen inzicht te configureren. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor niet ontvangen of niet verstuurde berichten.
 • 8.3. Indien de Opdrachtgever commerciële, charitatieve of ideële berichten verstuurt, dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van de identiteit, contactgegevens en afmeldmogelijkheden en een expliciete, prominente vermelding van de Opdrachtgever als afzender van de berichten.
 • 8.4. Tedoc is gerechtigd om het aantal uitgaande E-mails te limiteren naar eigen inzicht. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor niet verstuurde berichten.
 • 8.5 Het is niet toegestaan om de diensten van Tedoc te gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven of bulk-mailings, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 8.6 In geval van overtreding van Artikel 8.3, 8.4 of 8.5 is Tedoc gerechtigd om de E-maildienst met onmiddellijke ingang op te schorten en een schadevergoeding in rekening te brengen.

Artikel 9 Wijziging in de Overeenkomst

 • 9.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Tedoc gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Tedoc bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Tedoc op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 • 9.2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tedoc een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 • 9.3. Indien Tedoc met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Tedoc niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van bijvoorbeeld lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 10 Prijzen en prijswijziging

 • 10.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen van overheidswegeen/of rechten, tenzij anders is vermeld.
 • 10.2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Tedoc zijn onder voorbehoud van programmeer- en typfouten. Voor gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 10.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Tedoc gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Tedoc zal Opdrachtgever hiertoe, via de Website of Schriftelijk ten minste 2 maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • 10.4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Tedoc het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen.
 • 10.5. Alle voor Tedoc uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • 10.6. Tedoc is gerechtigd de tarieven te wijzigen.
 • 10.7. Prijswijzigingen worden van kracht bij aanvang van een nieuwe contractperiode en worden door Tedoc tenminste twee maanden voor het verstrijken van de lopende contractperiode op de meest geëigende wijze aan de Opdrachtgever gemeld.
 • 10.8 Een opdracht kan worden teruggegeven indien sprake is van een gewichtige reden zoals een hevige verstoring van de relatie tussen TeDoc en de Opdrachtgever.
 • 10.9 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een gebruiksovereenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van TeDoc zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

Artikel 11 Offertes

 • 11.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. De prijscouranten en prijsvermeldingen van TeDoc zijn geen offerte.
 • 11.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Opdrachtgever, behoudt TeDoc zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal TeDoc dit schriftelijk aan Opdrachtgever bekend maken.
 • 11.3 Mondelinge toezeggingen verbinden TeDoc slechts nadat deze schriftelijk door TeDoc zijn bevestigd.
 • 11.4 Inkoop- en andere voorwaarden van een Opdrachtgever worden door TeDoc uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door TeDoc worden aanvaard.

Artikel 12 Prijzen

 • 12.1 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld.
 • 12.2 De diensten van TeDoc worden verricht tegen de prijs die TeDoc na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
 • 12.3 Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • 13.4 De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de Opdrachtgever wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 14 Levering

 • 14.1 Onder levering wordt hierna verstaan de toegang tot en de beschikbaarheid van de webservers van TeDoc, alsmede het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites, alsmede verzending, onderhoud en (fysieke) levering van goederen, alsmede het registreren van een domeinnaam.
 • 14.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan de Opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.
 • 14.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij TeDoc vinden, TeDoc tijdelijk of blijvend verhinderd is de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Tedoc het recht ter harer keuze die Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. TeDoc stelt van een dergelijk besluit de Opdrachtgever schriftelijk in kennis.
 • 14.4 Klachten over of problemen met onze webservers dienen per E-mail gemeld te worden aan: support@tedoc.nl
 • 14.5 De Opdrachtgever dient Tedoc in de gelegenheid te stellen om problemen met de webservers binnen redelijke termijn te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in artikel 19.1 vervalt iedere aanspraak van de Opdrachtgever.
 • 14.6 Klachten laten de betalingsplicht van de Opdrachtgever onverlet. Zij schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 14.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Tedoc de wijze van verzending van goederen. In geval Tedoc de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van Tedoc. Tedoc draagt het risico van de goederen af op het ogenblik waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 • 14.8 Tedoc behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.
 • 14.9 Indien op verzoek van Opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 • 14.10 Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • 14.11 De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de Opdrachtgever wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
 • 14.12 Tedoc is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
 • 14.13 Tedoc is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 • 14.14 De Opdrachtgever is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. In geval de Opdrachtgever ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Tedoc op te geven opslagplaats, heeft Tedoc het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke Opdrachtgever voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Tedoc gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

Artikel 15 Leveringstermijnen

 • 15.1 De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen en digitale informatiedragers in het bezit zijn van Tedoc.
 • 15.2. Levertermijnen kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd kan de Opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht alsmede op ontbinding van de Overeenkomst of enige andere actie jegens Tedoc.
 • 15.3 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Tedoc na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Tedoc een redelijk termijn wordt gegund alsnog uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst.een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 • 15.4 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de Opdrachtgever nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens TeDoc. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van TeDoc of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 16 Betaling

 • 16.1 Alle betalingen betreffende server-huur dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De webserver zal pas toegankelijk worden gemaakt na betaling. Elke opvolgende Overeenkomst betreffende server-huur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 16.2 Alle betalingen betreffende de overige Diensten, waaronder, maar niet uitsluitend wordt bedoeld, het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites dienen binnen 14 veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 16.3 Betaling van goederen bij factuurbedrag beneden EUR 2500,= dient contant te geschieden bij de feitelijke aflevering of na het verrichten van de overeengekomen diensten.
 • 16.4 Betaling van goederen bij factuurbedrag boven EUR 2500,= is als volgt: 50% bij opdracht en 50% binnen 14 dagen na levering.
 • 16.5 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar bij Tedoc, op een door Tedoc aangegeven wijze in valuta en op een bekend rekeningnummer van Tedoc.
 • 16.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • 16.7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 16.8. Zodra er een token, authorisatiecode of verhuiscode voor een domeinnaam wordt aangevraagd, terwijl de betaling voor de betreffende domeinregistratie en aanverwante diensten nog niet is voldaan, dan krijgt de Opdrachtgever (houder van de domeinnaam) 5 dagen de tijd om deze alsnog te voldoen. Indien de betaling niet binnen het gestelde termijn van 5 dagen op de bankrekening van Tedoc is bijgeschreven, wordt de betreffende domeinnaam opgeheven, alsmede de aanverwante diensten.
 • 16.9 In geval van betaling later dan dertig (30) dagen is de Opdrachtgever zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 • 16.10 In geval van niet tijdige betaling is Tedoc gerechtigd de Opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van het Internet-systeem, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst en onverminderd het recht van Tedoc op opeisbaarheid van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 • 16.11 In geval van niet tijdige betaling is Tedoc gerechtigd haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst en onverminderd het recht van Tedoc op opeisbaarheid van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 • 16.12. Tedoc is gerechtigd haar vorderingen op haar Opdrachtgever te verrekenen met de schulden die Tedoc aan die Opdrachtgever heeft, zelfs indien de vorderingen op die Opdrachtgever niet opeisbaar zijn.
 • 16.13 In geval van niet tijdige betaling zal TeDoc de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de Opdrachtgever mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (Wet Incasso Kosten). De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op twintig (20) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 100,- per factuur. TeDoc is niet gehouden aan te tonen dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.
 • 16.14 TeDoc is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer over of zijn vermogen heeft verloren. In dit geval is TeDoc tevens gerechtigd reeds geleverde goederen terug te nemen.
 • 16.15 TeDoc is gerechtigd de tarieven te wijzigen.
 • 16.16 TeDoc is gerechtigd de tarieven voor webserver huur terstond te wijzigen, zodra de dollarkoers boven een door TeDoc vastgestelde grens komt. Dit geldt ook voor reeds afgesloten contracten.
 • 16.17 Prijswijzigingen worden van kracht bij aanvang van een nieuwe contractperiode en worden door TeDoc tenminste twee (2) maanden voor het verstrijken van de lopende contractperiode op de meest geëigende wijze aan de Opdrachtgever gemeld.
 • 16.18 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de offertes hebben een geldigheidsduur van veertien dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een mondelinge offerte is slechts geldig wanneer deze door TeDoc schriftelijk bevestigd is.
 • 16.19 TeDoc zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor TeDoc personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.
 • 16.20 Een eenmaal gemaakte website kan kosteloos, slechts op detailpunten, worden gecorrigeerd wanneer deze binnen twee weken na oplevering van de website Sschriftelijk aan Tedoc kenbaar worden gemaakt. Na deze periode worden de normale kosten berekend.

Artikel 17 Duur en opzegging Ontbinding

 • 17.1 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens TeDoc niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die TeDoc te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 • 17.2 In de gevallen onder 17.1 genoemd, heeft TeDoc het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • 17.3 Tedoc is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 • 17.4 In geval de Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Tedoc schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 • 17.5 De Opdrachtgever heeft geen recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 • 17.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Tedoc verrichte prestaties, en heeft Tedoc onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 • 18.1 De eigendom van de geleverde goederen wordt door TeDoc uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.Het staat de Opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van TeDoc de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
 • 18.2 De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van TeDoc de goederen aan TeDoc ter beschikking te stellen, en verleent dan onherroepelijk machtiging aan TeDoc of aan de door TeDoc aan te wijzen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden, teneinde de goederen mee te nemen.
 • 18.3 TeDoc verschaft overeenkomstig het gestelde onder 18.1 aan de Opdrachtgever de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van TeDoc ten behoeve van andere aansprakelijken die TeDoc op de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van TeDoc zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van €1.000,- voor ieder dag dat de Opdrachtgever hiermee nalatig blijft.
 • 18.4 Goederen of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van TeDoc tot volledige voldoening van al hetgeen TeDoc van de Opdrachtgever te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 19 Reclames

 • 19.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Tedoc kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Tedoc geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de goederen c.q. facturen als juist erkent.
 • 19.2 Reclames geven aan de Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 • 19.3 Indien een reclame door Tedoc gegrond wordt bevonden, heeft Tedoc het recht te harer keuze:
  a. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
  b. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan Tedoc worden afgegeven;
  c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de Opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • 19.4 Reclamering ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 • 19.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 • 19.6 De Opdrachtgever dient in voorkomend geval TeDoc onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 • 19.7 Eventuele terugzending van goederen aan of van de Opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. TeDoc aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze goederen aan het door TeDoc op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin TeDoc deze goederen aan de Opdrachtgever afleverde.

Artikel 20 Garantie

 • 20.1 TeDoc staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 • 20.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde goederen wordt 3 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 20.3 Indien de Opdrachtgever aan TeDoc een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van TeDoc. De Opdrachtgever zal TeDoc vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
 • 20.4 Door de Opdrachtgever binnen de garantietermijn aangetoonde en aan TeDoc verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van TeDoc zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
 • 20.5 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft TeDoc garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
 • 20.6 De Opdrachtgever dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende goederen voor eigen risico af te leveren op het door TeDoc op te geven adres, op rekening van TeDoc, onder vermelding van een bij TeDoc op te vragen RMA-nummer.
 • 20.7 Voor goederen met een door andere dan TeDoc bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
 • 20.8 De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
  a. de Opdrachtgever de goederen heeft verwaarloosd;
  b. de Opdrachtgever wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens TeDoc zijn verricht;
  c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
  d. het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
  e. het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
  f. indien de Opdrachtgever de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 • 20.9 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met TeDoc gesloten overeenkomst(en), dan is Opdrachtgever niet tot garantie gehouden.
  20.10 Op de installatie van software wordt nimmer garantie gegeven.

Artikel 21 Intellectuele eigendom, Copyright, handelsmerken, octrooi- en auteurs recht

 • 21.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Tedoc of diens licentiegevers.
 • 21.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 • 21.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 • 21.4. Het is Tedoc toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Tedoc door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 • 21.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €10.000,- per inbreuk makende handeling, plus betalen aan Tedoc, onverminderd het recht van Tedoc om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 • 21.6 Van de door TeDoc verstrekte ideeën, concepten en lay-outs van zowel ontwerp als eindproduct blijft het copyright bij TeDoc. Gebruik van gehele of gedeelten daarvan waar TeDoc niet bij betrokken is, is slechts toegestaan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van TeDoc.
 • 21.7 Indien de Opdrachtgever de onder artikel 4.1 bedoelde producten zelf in beheer wil nemen, of deze bij een andere provider wil onderbrengen, is deze hiervoor een eenmalige afkoopsom verschuldigd van EUR 250,-.
 • 21.8 De Opdrachtgever is gehouden TeDoc te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden, en interesten welke ten laste van TeDoc mochten komen als gevolg van aanspraak van derden tegen TeDoc, ter zake schending van rechten, waaronder octrooi- en auteurs recht door het gebruik van gegevens of modellen, welke door de Opdrachtgever voor de uitvoering van een of meerdere opdrachten aan TeDoc zijn verstrekt.
 • 21.9 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door TeDoc afgeleverde goederen zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 22 Geheimhouding

 • 22.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • 22.2. Tedoc zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Tedoc, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Tedoc daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Tedoc zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 • 22.3. Indien de Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, verbeurt de Opdrachtgever ten opzichte van Tedoc een direct opeisbare boete van € 10.000,-, onverminderd het recht van Tedoc de meerdere schade van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 23 Overmacht

 • 23.1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze overeenkomst – met uitzondering van de betalingsverplichtingen – die het gevolg is van oorlog, oproer, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbeving, embargo, materiaalgebrek, terrorisme of cyber-terrorisme, of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. In geval van dergelijke omstandigheden is de tekortschietende Partij de hierdoor verhinderde, belemmerde of vertraagde prestaties vrijgesteld tot het moment dat de overmachtssituatie is geëindigd.
 • 23.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Wat reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 24 Aansprakelijkheidsbeperking

 • 24.1.Tedoc is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tedoc is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 • 24.2. Tedoc is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tedoc aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tedoc toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • 24.3. Tedoc is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 24.4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tedoc of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 • 24.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade, althans de oorzaak daarvan binnen uiterlijk een maand na de eerste ontdekking schriftelijk aan Tedoc kenbaar maakt.
 • 24.6.TeDoc, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke Opdrachtgever of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 • 24.7. Onverminderd het vorenstaande is Tedoc in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  a. Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  b. wegens niet-, of niet tijdige levering;
  c. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes, website e.d.;
  d. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht)), zoals bedoeld in artikel 23;
  e. indien de Opdrachtgever zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins ondeskundig gebruikt;
  f. voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Tedoc’s bedrijfsruimte bevinden;
  g. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
  h. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
  i. voor schade door geleverde software;
  j. voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
 • 24.8 Indien Tedoc in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Tedoc slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 • 24.9. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Tedoc nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende Overeenkomst.
 • 24.10. De Opdrachtgever zal Tedoc vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Tedoc.
  De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tedoc of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 25 Toepasselijk recht en wijziging voorwaarden

 • 25.1. Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 • 25.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Tedoc is gevestigd, zulks voor zover de wet dit toelaat.
 • 25.3. Tedoc is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Opdrachtgever besproken. Hieruit voortvloeiende dient de Opdrachtgever zich te conformeren aan onze Gebruiksvoorwaarden (Online te raadplegen via URL: https://tedoc.nl/support/algemene-voorwaarden/gebruiksvoorwaarden/ en bijbehorende sub-pagina’s).

Versie juli 2019. Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 3218, 5 juli 2019.

Een geweldig idee begint met een geweldige domeinnaam !!